Privacy Statement

Privacyverklaring Landgoed Zonneoord

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat ons cookiebeleid is.

Algemeen

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website (www.zonneoord.nl) en onze (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd.

Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met onze activiteiten te maken hebben. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via deze link, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit

Persoonsgegevens

Wanneer u in het kader van onze activiteiten of om andere redenen contact met ons heeft gezocht, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op onze website, leggen wij de door u opgegeven gegevens vast.

Wij bewaren en verwerken uitsluitend de gegevens die door u worden verstrekt. Deze gegevens worden voor gebruikt voor de optimale uitvoering van onze activiteiten en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.

Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat wenselijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die met u is gesloten of indien dit wettelijk verplicht is.

Deze gegevens worden bewaard zolang wij menen dat dit naar de aard van het contact en/of de overeenkomst die met u is gesloten, noodzakelijk is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen de onsgegevens waarover wij die wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Landgoed Zonneoord.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van technische en functionele cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van de website beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op de website. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google heeft van ons geen toestemming verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze website

Cookie instellingen aanpassen

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met Landgoed Zonneoord.

Contactgegevens

Landgoed Zonneoord
Zonneoordlaan 17
6718 TK  EDE

e-mail