Winst door aandacht voor gezondheid werknemers

“Ruim 50% van de Nederlanders kampt met overgewicht en de negatieve effecten daarvan op hun gezondheid en dus hun werk. Bedrijven kunnen letterlijk en figuurlijk winst boeken door meer aandacht te schenken aan de gezondheid van hun werknemers”, aldus Geert van Dijk, inspanningsfysioloog, eigenaar van Leefstijl Expertise Centrum (LEC) en verbonden aan Zonneoord via onder andere KICfit

Onderzoek in kader duurzame inzetbaarheid 

In de zomer van 2022 startte Geert vanuit het LEC een onderzoek op onder werknemers van bedrijven kantoorhoudend op Landgoed Zonneoord. Het LEC doet dit in opdracht van Noaber, met medewerking van Zonneoord en onder begeleiding van hoogleraar Medische Ethiek Stef Groenewoud. Het onderzoek moet leiden tot een gecombineerde leefstijlinterventie die toepasbaar is binnen het bedrijfsleven en bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. 

Enthousiast vertelt Geert: “Landgoed Zonneoord is een Kennis- en innovatiecampus voor een gezondere samenleving en bij uitstek de plek om dit onderzoek te laten plaatsvinden. Dat Philips één van de op Zonneoord kantoor houdende bedrijven is die het belang inziet en hun personeelsleden laat meewerken, vind ik fantastisch. Het is heel leuk om te zien hoe de eerste 30 deelnemers zich ontwikkelen. Gaandeweg het traject -dat voor de medewerkers gratis is- leren zij de wisselwerking van zaken als het lichaam, voeding en beweging beter begrijpen. Tot mijn vreugde leidt dat begrip tot meer enthousiasme en ambassadeurschap. Ze motiveren hun collega’s voor deelname. Wat heel fijn is, want we zijn nog aan het werven en streven naar 75 tot 100 deelnemers en als het even kan natuurlijk meer.”

Het onderzoek bestaat uit een fysiek en online deel, waarin 9 thema’s aan bod komen: biometrie, uithoudingsvermogen, kracht, hartritmevariatie, persoonlijkheidsprofiel, competenties, bedrijfscultuur, zingeving, werkplek en omgeving. Op basis van metingen en conclusies wordt interventie toegepast, bijvoorbeeld op het vlak van eetgewoontes en bewegen. “Wat uitzonderlijk is ten opzichte van bestaande GLI’s, is dat wij daarna opnieuw onderzoek doen. Daarmee wordt duidelijk wat wel of niet duurzaam effect heeft bij werknemers“, vertelt Geert. 

Onderzoek naar effecten gezonde leefstijlinterventie voor bedrijfsleven

Resultaat: GLI voor bedrijfsleven

Geert werkt toe naar een GLI voor het bedrijfsleven, met name het MKB. GLI staat voor gecombineerde leefstijlinterventie en is een heel goede tool gebleken om mensen hun gedrag en leefstijl duurzaam te laten veranderen. Alleen is GLI in z’n huidige vorm niet geschikt om binnen het bedrijfsleven in te zetten. “Onder andere doordat een GLI-programma via het RIVM 2 jaar duurt’, licht Geert toe, “Onder andere door wettelijke aspecten moeten en willen bedrijven eerder effecten zien. Met mijn onderzoek wil ik achterhalen bij welke interventies werknemers, en dus hun werkgevers, het meest en snelst gebaat zijn.”

Hij gaat verder: “We zien dit onderzoek op Zonneoord als een pilot. Op basis van de resultaten formuleren wij een Plan van Aanpak dat we landelijk aan bedrijven kunnen aanbieden. Omdat dit pilotonderzoek zal aantonen wat werkt, kunnen wij bedrijven bijna garantie op succes geven. Dat succes bestaat uit gezonde werknemers en de winst die een werkgever daardoor boekt. Die winst heeft verschillende vormen, namelijk minder ziekte, minder verzuim, hogere productiviteit, een hogere score op goed werkgeverschap en …’, pauzeert Geert, “een lagere verzuimverzekering premie.” 

Winst voor iedereen met bedrijfs-GLI 

Werken aan duurzame inzetbaarheid met GLI levert dus winst op voor iedereen in het bedrijfsleven. Op de vraag hoe het dan komt dat het erop lijkt dat het bedrijfsleven niet inziet dat een gezonde medewerker goud waard is, antwoordt Geert: “Het is meer een combinatie van gewoontes in deze maatschappij met ontbrekende kennis”, en vertelt verder:

“Veel MKB’ers besteden verzuimtaken uit, zodat zij zich kunnen focussen op waar ze verstand van hebben; hun businness. Verder houden we vanouds privé en werk gescheiden. Tot op bepaalde hoogte een goede zaak, maar de privésituatie van een werknemer kan zijn of haar gezondheid en daarmee diens werkprestaties gigantisch beïnvloeden.” 

Geert wijst erop dat de gebaande paden in gezondheidsland erop zijn gericht een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarbij schijnt nogal eens onvoldoende aandacht te zijn voor de echte oorzaak. Dat resulteert in terugval of een blijvend minder goed presterende werknemer. 

Dit is waar volgens Geert de bedrijfs-GLI een ondernemer winst kan opleveren. In een GLI krijgen álle aspecten die gezondheid beïnvloeden aandacht. Resultaat: een gezonde, productieve werknemer die duurzaam inzetbaar is. Én een besparing op kosten voor een verzuimbureau. Want waarom een full service contract met een Arbo-bedrijf als de investering in het Bedrijfs-GLI jou bewezen duurzaam inzetbare medewerkers oplevert? 

Geert meldt dat hij het belangrijk vindt om aan te tonen dat bedrijfs-GLI werkt en vertelt: “Ons onderzoek voor- en achteraf toont de gezondheidswinst aan. Om de cijfermatige winst objectief te bewijzen, heeft een groot accountantsbureau zich bereid getoond tot medewerking.” 

Dan vult hij nog aan: “Een partij die ook baat heeft bij inzet van GLI in het bedrijfsleven, zijn verzuimverzekeraars. Voor hen is het winst als zij door betere gezondheid minder hoeven uitkeren. En dus voeren we gesprekken over het verlagen van de premie als een werkgever besluit om samen met zijn werknemers met ons Plan van Aanpak aan de slag te gaan.” 

Onderzoek bedrijfs-GLI 

Het pilotonderzoek naar bedrijfs-GLI op Landgoed Zonneoord loopt volgens planning tot en met 2023. Geert zegt daarover: “Op advies van hoogleraar Stef Groenewoud bouwden we leerfases in. Het kan ervoor zorgen dat je uitloopt op je planning, maar belangrijker is: het geeft de ruimte om gaandeweg het onderzoek aan te passen op basis van tussentijdse bevindingen. Tegen de lamp lopen blijkt heel nuttig; we hebben nu al veel geleerd”, sluit Geert met een lach af.

Meer weten over het onderzoek? Neem contact op met Geert van Dijk via het Leefstijl Expertise Centrum

Meer over de achtergrond van Landgoed Zonneoord? Over ons 

Waarom Landgoed Zonneoord?
wat wij voor u kunnen betekenen